Huỳnh Dũng

Fullstack Developer, iOS Developer
Sinh nhật :

Số điện thoại :
+84867843603
Chi tiết :
STT Ngôn ngữ/ Framework Trình độ
1 Flutter, React Native, iOS 2+ năm kinh nghiệm
2 Laravel, Codeigniter 2+ năm kinh nghiệm
3 HTML, CSS, JS 2+ năm kinh nghiệm
4 ExpressJs, NodeJS 1+ năm kinh nghiệm