Hướng dẫn chuyển giao diện html thành themes wordpress

 • 164 Lượt xem
 • 9/4/2023

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo 1 themes mới cho wordpress từ một giao diện html thuần.

1) Chuẩn bị

1.1. Chuẩn bị giao diện tĩnh cho themes sắp tạo.

Để bắt đầu tiến hành, chúng ta cần có giao diện html, css, js tĩnh. Nếu bạn không có khả năng cắt giao diện thì có thể clone giao diện từ 1 website khác bằng cách sau:

Chuột phải chuột vào giao diện trên website bạn muốn clone, chọn Save as… và lưu dữ liệu về máy tính. Nhưng vậy bạn sẽ có 1 giao diện gồm ccác loại file chính như sau: html, css, js, hình ảnh (png, jpg,…).

1.2 Tạo themes mới

– Truy cập vào https://underscores.me/
– Đặt tên mà bạn muốn cho themes và nhấn generate để tải themes về. 

A screenshot of a cell phoneDescription automatically generated

– Cài đặt themes này vào website wordpress của bạn.

A screenshot of a social media postDescription automatically generated

1.3. Gắn toàn bộ các file resources cần thiết của giao diện tĩnh vào folder themes vừa tạo.

Mở folder html tĩnh của chúng ta lên, copy toàn bộ các file: css, js, hình ảnh vào folder của themes trong source code wordpress của chúng ta.

Đường dẫn folder của themes:

<<folder chứa source code>>wp-contentthemes<<tên themes>>

1.4 Giới thiệu cấu trúc của một website wordpress

Đây là những thành phần trong themes mình sẽ chỉnh sửa trong nội dung bài viết này. Mục tiêu là để tạo ra 1 website Tin tức, nhằm hiển thị thông tin của một tổ chức và cập nhật bài viết.

STT Thành phần Nội dung File
1 Header Đây là phần header của cả website, chứa cả menu. header.php
2 Footer Đây là phần footer của cả website, chứa cả menu. footer.php
3 Pages Đây là các trang riêng biệt của website. Mỗi trang ta sẽ tạo 1 file template tương ứng. Trang Home sẽ là home.php, trang About us là about-us.php, Contact us là contact-us.php. Copy trang index.php và đổi lại phần Template Name [name].php
4 Blog (Trang show tất cả các category) Bạn vào folder của themes, tự copy ra 1 file blog.php từ file index.php. Trang này sẽ cần dùng khi hiển thị danh sách toàn bộ category của website. blog.php
5 Category (Single category) Mặc định. Dùng để hiện danhs sách toàn bộ bài viết thuộc 1 category. archive.php
6 Single post (Tất cả các trang con) Mặc định. Dùng để hiệnnội dung 1 bài viết. single.php

Còn đây là cấu trúc hoàn chỉnh của 1 themes wordpress, để tìm hiểu sâu và toàn diện về wordpress bạn có thể nghiên cứu thêm. Trong bài viết này chỉ tạm thời để cập đến những phần phía trên thôi.

1.5 Các plugin cần cài đặt.

STT Plugin Công dụng Link
1 ACF Advanced Custom Fields Pro Tạo thêm các custom field để thay đổi nội dung cho các loại trang, bài post. Link
2 CPT Custom Post Type Tạo thêm các loại bài viết, loại category tương ứng cho 1 trang có các loại bài viết và category hoàn toàn tách biệt nhau. (Plugin này chưa dùng ở bài này). Link
3      

Thêm code vào cuối file function.php

add_action('acf/init', 'my_acf_op_init');
function my_acf_op_init()
{
	// Check function exists.
	if (function_exists('acf_add_options_page')) {
		// Register options page, each language (polylang) will have one setting tabs.
		foreach (pll_languages_list($args) as $lang) {
			acf_add_options_page(array(
				'page_title'  => "Theme Settings (" . strtoupper($lang) . ")",
				'menu_title'  => "Theme Settings (" . strtoupper($lang) . ")",
				'menu_slug'   => "theme-${lang}-settings",
				'post_id'    => $lang
			));
		}
	}
}

Hàm này dùng để thêm 1 tab để config những giá trị chung cho cả trang web. Để phát triển nội dung website đa ngôn ng, thì ta sẽ cần cài đặt thêm plugin Polylang.

2) Clone và gắn custom fields  có thể tùy chỉnh giao diện  trang Home, Header, Footer của themes.

1) Header

– Gắn toàn bộ phần code html header vào file header.php.

– Đổi link các resources (image, font, css, js) thành <?php bloginfo(‘stylesheet_directory’) ?>

Ví dụ:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory') ?>/css/slick-theme.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory') ?>/css/animate.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory') ?>/css/bootstrap-select.min.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory') ?>/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory') ?>/css/datepicker.css">
<?php

/**
 * The header for our theme
 *
 * This is the template that displays all of the <head> section and everything up until <div id="content">
 *
 * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials
 *
 * @package BBCISG
 */
add_filter('body_class', 'custom_class');
?>
<!doctype html>
<html <?php language_attributes(); ?>>

<head>
	<meta charset="utf-8">
	<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
	<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,shrink-to-fit=no">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory') ?>/css/slick-theme.css">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory') ?>/css/animate.css">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory') ?>/css/bootstrap-select.min.css">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory') ?>/css/bootstrap.min.css">
	<?php wp_head(); ?>
</head>
<?php
$menu_name = 'menu-1';
$locations = get_nav_menu_locations();
$menu = wp_get_nav_menu_object($locations[$menu_name]);
$menu_items = wp_get_menu_array($menu);
?>
<body <?php body_class(); ?>>
	<?php wp_body_open(); ?>

Trong đó:

STT Hàm Công dụng Vai trò
1 <?php bloginfo(‘stylesheet_directory’) ?> In ra giá trị là đường dẫn đến folder của themes đó. Cần thiết
2 <?php language_attributes(); ?> In ra tùy chọn ngôn ngữ của website Cần thiết
3 <?php bloginfo( ‘charset’ ); ?> In ra tùy chọn charset của website Cần thiết
4 <?php wp_head(); ?> Gen ra các phần head của wordpress, plugin như meta, SEO,… Cần thiết
5 <?php body_class(); ?> Thêm các class của body vào Cần thiết

2) Footer

– Gắn toàn bộ phần code html footer vào file header.php.

– Đổi link các resources (image, font, css, js) thành <?php bloginfo(‘stylesheet_directory’) ?>

Ví dụ:

A screenshot of a social media postDescription automatically generated

Trong đó:

STT Hàm Công dụng Vai trò
  <?php wp_footer(); ?> WordPress sẽ chèn thêm các code cần thiết ở cuối trang (script cho fb plugin, google tagmanager,…) Cần thiết

3) Phần Menu

Menu là phần khá khó, mình chỉ để code ở đây mọi người ráng đọc và hiểu code. Đây là menu sử dụng cả Custom Fields, PolyLang.

 
<header class="header-navbargl">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container">
     <a class="navbar-brand sticky_logo" href="<?php echo home_url('/'); ?>">
     <?php
      $logo2 = get_field('logo2', pll_current_language('slug'));
      $logo = get_field('logo', pll_current_language('slug'));
      $logo2_id = $logo2['ID'];
      $logo_id = $logo['ID'];
      $size = 'full';
      echo wp_get_attachment_image($logo2_id, $size, "", array("class" => "logo2"));
      echo wp_get_attachment_image($logo_id, $size, "", array("class" => "logo"));
      ?>
     </a>
     <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
     <span class="menu-toggle"></span>
     </button>
     <div class="collapse navbar-collapse justify-content-center" id="navbarSupportedContent">
      <?php
        if (have_rows('btn_order', pll_current_language('slug'))) :
        	while (have_rows('btn_order', pll_current_language('slug'))) : the_row();
        ?>
      <p class="btn-setup">
        <a <?php
         $class = 'login_btn_vi';
         if (pll_current_language() == 'vi') :
         ?> class="<?php echo $class; ?>" <?php
         endif;
         	?> href="<?php the_sub_field('link', pll_current_language('slug')); ?>"><?php the_sub_field('text', pll_current_language('slug')); ?>
        </a>
      </p>
      <?php endwhile;
        endif; ?>
      <ul class="navbar-nav menu-gl">
        <?php
         $c = 0;
         $class = '';
         foreach ($menu_items as $item) :
         	$c++;
         	$class = ($c == 2) ? 'mega-resource news-resources' : '';
         	if (property_exists($item, 'children')) {
         ?>
        <li class="nav-item sub-item dropdown" onmouseover="navbarHoverIn()" onmouseout="navbarHoverOut()">
         <?php if ($item->url == '#') { ?>
         <a class="nav-link link-excep"><?php echo $item->title; ?></a>
         <?php } else { ?>
         <a class="nav-link" href="<?php echo $item->url; ?>"><?php echo $item->title; ?></a>
         <?php } ?>
         <a class="dropdown-toggle icon-arrow" id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"><i class="fal fa-angle-right"></i></a>
         <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
           <ul class="mega-menu d-flex list-unstyled <?php echo $class; ?>">
            <?php
              foreach ($item->children as $item_child) :
              	$class = get_field("class_icon", $item_child->ID);
              	$icon = get_field("fonts_icon", $item_child->ID);
              	$desc = get_field('description', $item_child->ID);
              ?>
            <li class="item1">
              <div class="item-content">
               <h4 class="title-cl t_color2">
                 <span class="<?php echo $class; ?>">
                 <i class="<?php echo $icon; ?>"></i>
                 </span>
                 <?php if ($item_child->url == '#') { ?>
                 <span><?php echo $item_child->title; ?></span>
                 <?php } else { ?>
                 <a href="<?php echo $item_child->url ?>"><?php echo $item_child->title; ?>
                 </a>
                 <?php } ?>
               </h4>
               <p class="des-link"><?php echo $desc; ?></p>
               <?php
                 if (property_exists($item_child, 'children')) :
                 	foreach ($item_child->children as $item_grand) :
                 ?>
               <a class="nav-link" href="<?php echo $item_grand->url; ?>"><span class="arrow_carrot-right"></span><span><?php echo $item_grand->title; ?></span></a>
               <?php
                 endforeach;
                 endif;
                 ?>
               <?php
                 $image = get_field('image', $item_child->ID);
                 $image_id = $image['ID'];
                 $size = 'full';
                 ?>
               <?php echo wp_get_attachment_image($image_id, $size, "", array("class" => "float-right")); ?>
              </div>
            </li>
            <?php
              endforeach;
              ?>
           </ul>
         </div>
        </li>
        <?php
         } else {
         ?>
        <li class="nav-item sub-item" onmouseover="navbarHoverIn()" onmouseout="navbarHoverOut()"><a class="nav-link" href="<?php echo $item->url; ?>"><?php echo $item->title; ?></a></li>
        <?php
         }
         endforeach;
         ?>
      </ul>
     </div>
     <div class="btn-right<?php $class = ' btngleads-desktop';
      if (pll_current_language() == 'vi') : echo $class;
      endif; ?>">
      <?php
        if (have_rows('btn_order', pll_current_language('slug'))) :
        	while (have_rows('btn_order', pll_current_language('slug'))) : the_row();
        ?>
      <a class="login_btn active" href="<?php the_sub_field('link', pll_current_language('slug')); ?>">
      <?php the_sub_field('text', pll_current_language('slug')); ?>
      </a>
      <?php
        endwhile;
        endif;
        ?>
     </div>
   </div>
  </nav>
</header>

3) Trang  Home

– Copy file index.php thành 1 file home.php

A screenshot of a cell phoneDescription automatically generated

– Đặt tên Template Name cho trang này là Home Page ở đầu trang:

* Template Name: Home Page

A screenshot of a cell phoneDescription automatically generated

– Upload file này lên server, sau đó vào admin của trang wordpress. Tạo 1 Trang, và setting cho trang đó sử dụng Template là trang template vừa up.

A screenshot of a cell phoneDescription automatically generated

– Vào setting và cài đặt trang  này là trang chủ.

A screenshot of a social media postDescription automatically generated

– Gắn code html của phần nội dung trang home vào file home.php này, sau đó đổi link các resources (image, font, css, js) thành <?php bloginfo(‘stylesheet_directory’) ?> để hiển thị đúng như giao diện ban đầu. Xóa hoặc comment hàm get_sidebar(); đi, vì phần này chưa dùng đến.

A screenshot of a social media postDescription automatically generated
A screenshot of a social media postDescription automatically generated

– Kết quả ta sẽ có giao diện trang  home hiển thị giống như file tĩnh như sau:

A screenshot of a computer screenDescription automatically generated
 1. Sử dụng custom field để tùy chỉnh những giá trị hiển thị trên trang Home

– Sau khi đã cài đặt plugin ACF Pro, truy cập và tạo 1 custom field là home-page. Chọn “Show this field group if” là “Page Template” “is equal to” “Home Page” (tức là tất cả những trang có template là template chúng ta vừa tạo sẽ có hiện những config này).

– Các loại custom field chính cần dùng sau đây:

STT Loại Công dụng
1 Text Dùng để nhập chữ hoặc 1 đoạn văn bản
2 Image Dùng để upload và chọn hình ảnh hiển thị
3 Post Object Dùng khi dữ liệu là 1 đối tượng từ website (trang web, bài viết, custom post field,…)
4 Group Tạo ra 1 group custom field khác
5 Repeater Tạo ra 1 group custom field khác, và các dữ liệu loại repeater này khi nhập có thể tạo ra giá trị lặp không giới hạn.

Ví dụ về cấu trúc ACF cho 1 trang home cơ bản.

A screenshot of a computerDescription automatically generated

– Theo phân tích, ta có:

1. Logo là hình  ảnh để người dùng nhập vào, nên ta dùng loại Image. Lưu ý để dễ sử dụng, nên chọn Return Value là “Image URL”.

A red and white signDescription automatically generated
A screenshot of a cell phoneDescription automatically generated

2. Phần contact là 3 item y hệt nhau, mỗi item gồm 3 phần là: hình icon, chữ và link khi bấm vào. Nên ta tạo 1 Repeater là Contact, trong đó có 3 field con là image, text, link.

A screenshot of a cell phoneDescription automatically generated

– Phần menu được loại ra, vì phần này sẽ không nên dùng Custom Fields.

– Tương tự vậy, với banner cũng sẽ là loại Image.

A screenshot of a cell phoneDescription automatically generated

– Và phần chất lượng dịch vụ, gồm 5 item y hệt nhau, mỗi item gồm image và text. Ta sẽ tạo field Quality service, với 2 field con là image và text.
A screenshot of a cell phoneDescription automatically generated

– Phần dịch vụ, ở đây ta có gồm nhiều item giống nhau. Nhưng mỗi item ở đây sẽ link tới 1 bài viết trong website nên ta sẽ tạo 1 field là item, với 1 field con là post (kiểu Post Object). Lưu ý Post Object nên cho filter là bài viết hoặc trang, để khi khách hàng chọn bài viết hiển thị nó sẽ chỉ cho chọn những bài viết thuộc loại bài viết đó (post, hoặc pages, hoặc có thể là custom post type khác). Nên chọn ddữ liệu trả về là post ID, để sau đó ta sẽ dùng wordpress query thì sẽ đồng nhất cách lấy dữ liệu post.

A picture containing person, photo, different, itemsDescription automatically generated
A screenshot of a cell phoneDescription automatically generated
A screenshot of a cell phoneDescription automatically generated

Sau khi tạo những custom field như trên và lưu lại, ta truy cập vào theme settings sẽ thấy những trường này để nhập dữ liệu, ta nhập dữ liệu vào như sau.

A screenshot of a social media postDescription automatically generated

Tiếp theo, ta sẽ chỉnh sửa file header.php, footer.php, home.php để giao  diện themes của chúng ta có thể lấy được dữ liệu từ các custom field vừa tạo này và hiển thị chúng.

Để lấy 1 trường từ theme setting, ta dùng đoạn code sau:

A screenshot of a social media postDescription automatically generated

$header= get_field(‘header’, ‘options’);

(‘options’ là lấy từ Tab Theme options của template, nếu lấy field từ 1 trang hoặc 1 post ta sẽ dùng $header= get_field(‘header’, get_the_ID());)

– Với cấu trúc field header được tạo như sau:

Header (Group) – logo(Image)

  – Contact (Repeater) – Image(Image)

– Text (Text)

– Link (Text)

– Banner (Image)

– Quality service (Repeater) – Image(Image)

– Text (text)

Service – Item (Repeater) – Post (Post Object).

– Theo cấu trúc được tạo, thì để hiển thị hình ảnh (Image) ta sẽ dùng đoạn code.

<?php echo $header['logo']; ?>
A screenshot of a social media postDescription automatically generated

– Để hiển thị dữ liệu kiểu repeater, ta dùng foreach để hiển thị.

A screenshot of a social media postDescription automatically generated

Còn kiểu dữ liệu Group, ví dụ ở đây thì $header là 1 group. Ta gọi đến từng giá trị để lấy nó ra VD như: ($header[logo], $header[title], $header[banner])<?php $args = array( 'menu' => '', 'container' => '', 'container_class' => '', 'container_id' => '', 'menu_class' => 'menu-top-menu', 'menu_id' => '', 'echo' => true, 'fallback_cb' => 'wp_page_menu', 'before' => '', 'after' => '', 'link_before' => '', 'link_after' => '', 'items_wrap' => '<ul id="%1$s" class="%2$s">%3$s</ul>', 'item_spacing' => 'preserve', 'depth' => 0, 'walker' => '', 'theme_location' => '', ); wp_nav_menu($args); ?>

Dữ liệu kiểu Post:

<?php foreach (array_slice($service['item'], 1,4) as $item){?>
  <?php
    $post_id=$item['post'];
    $args = array(
      'p' =>$post_id,
    );
    $the_query = new WP_Query( $args );
    // The Loop
    if ( $the_query->have_posts() ) :
    while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post();
    ?>
      <div class="col-lg-6 service-item-col">
        <div class="service-item">
          <div class="title"><?php the_title(); ?></div>
          <img data-src="<?php echo get_the_post_thumbnail_url(get_the_ID(),'full'); ?>" alt="" class="lazy">
          <a href="<?php the_permalink(); ?>" class="link"></a>
        </div>
      </div>
    <?php
    endwhile;
    else :
      echo '<p>không có bài viết nào phù hợp </p>';
    endif;
    wp_reset_postdata();
  ?>
<?php } ?>

Các hàm sử dụng trên trong vòng lặp của WP Query:

STT Hàm Công dụng
1 <?php the_ID(); ?> ID bài viết
2 <?php the_title(); ?> Tiêu đề
3 <?php the_excerpt(); ?> Tóm tắt bài viết
4 <?php the_content(); ?> Nội dung bài viết
5 <?php the_permalink(); ?> Link bài viết
6 <? the_post_thumbnail(full); ?> Hình đại diện của bài viết (dữ liệu trả về sẽ là thẻ img)
7 <?php echo get_the_post_thumbnail_url(get_the_ID(),’full’); ?> Link hình ảnh đại diện của bài viết (dữ liệu trả về sẽ là text)
8 <?php    $categories = get_the_category();    if ( ! empty( $categories ) ) {?>    <a href=”<?php echo esc_url( get_category_link( $categories[0]->term_id ) ); ?>” class=”meta-category”>        <?php echo esc_html( $categories[0]->name ) ?>    </a><?php    }?>  Lấy và hiển thị ra các category của bài viết này.
     

Các hàm khác:

STT Hàm Công dụng
     
     
     

Các hàm sưu tập:

Tải file function từ đường dẫn: https://drive.google.com/open?id=1dbGmt7JkKfBgL8-HY6JfngSY_54sRZqJ

Copy tất cả các hàm trong file này và dán vào cuối file funtion.php trong themes đã tạo, 

STT Hàm Công dụng
  <?php the_breadcrumb(); ?> Hiển thị ra breadscrumbs cho bài viết hiện tại. Áp dụng cho trang bài viết, trang category và trang blog.
  <?php pagination_tr(); ?>  Hiển thị ra phân trang cho trang tìm kiếm, blog, category.
  limit_words($string, $word_limit)  Giới hạn ký tự cho chuỗi string (dùng cho title, excerpt,…)

III. Trang single.php và các hàm liên quan.

Trang này dung để hiển thị cho tất cả các bài viết (Posts) của website wordpress. Sau khi mở file single.php sẽ có nội dung như sau:

Nếu không dung tới, ta hãy xóa hàm 

get_sidebar();

Lược bỏ các dữ liệu default, ta sẽ có:

get_header();

?>

<?php

while ( have_posts() ) :

    the_post();

?>

<!– Gắn toàn bộ html của trang single vào đây –>

<!– Sau hàm the_post(); thì các hàm của WP Query sẽ dùng được –>

<?php

endwhile;

?>

<?php

get_footer();

Gắn toàn bộ html của trang single vào, và sử dụng các hàm gợi ý ở bên trên để hiển thị các dữ liệu của bài viết.

Bài viết liên quan

Facebook xét duyệt quảng cáo lâu? Tips xét duyệt quảng cáo FB nhanh
Facebook xét duyệt quảng cáo lâu? Tips xét duyệt quảng cáo FB nhanh

Nếu bạn đã chạy quảng cáo Facebook, thì bạn phải trải nghiệm tình huống quảng cáo được phê duyệt quá lâu. Đây thực sự là một trở ngại lớn cho quảng cáo, ...

Vài giây trước
Thời gian SEO mất khoảng bao lâu để lên Top Google
Thời gian SEO mất khoảng bao lâu để lên Top Google

“Làm SEO hiệu quả cần bao lâu?”, “Có cách nào lên TOP trong vòng 2-3 tháng được không?”. Đây là những thắc mắc phổ biến của các doanh nghiệp đang có ý ...

Vài giây trước
Top 15 Nhà Cung Cấp Hosting Việt Nam Tốt Nhất Hiện Nay
Top 15 Nhà Cung Cấp Hosting Việt Nam Tốt Nhất Hiện Nay

Chọn một nhà cung cấp lưu trữ đáng tin cậy là một bước quan trọng để xác định chất lượng trang web của bạn. Với sự phát triển của Internet, thị trường ...

Vài giây trước
Lý giải nguyên nhân chạy quảng cáo Facebook không hiệu quả?
Lý giải nguyên nhân chạy quảng cáo Facebook không hiệu quả?

Quảng cáo Facebook là một cách để nhiều nhân viên tiếp thị sử dụng hàng tỷ người dùng. Tuy nhiên, các hoạt động này không phải lúc nào cũng mang lại kết ...

Vài giây trước